Regulamin 1.INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie sklepu internetowego Mutlum działającego pod adresem www.mutlum.pl, jest: Worldwide T&S LTD 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR Company No.: 10894736 (dalej zwany „Sklepem”). 2.REALIZACJA I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA: 1.Sklep internetowy Mutlum, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu. 2.Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie pod adresem www.mutlum.pl. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Państw Unii Europejskiej, oraz Państw spoza Unii Europejskiej. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do granic terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybranych Państw. 3. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 4. Aby dokonać zakupu w Sklepie nie jest wymagane założenie konta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, w tym danych osobowych, umożliwiających kontakt i wysyłkę towaru. 5. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.mutlum.pl. Po złożeniu prawidłowego zamówienia w formularzu zamieszczonym na stronie www.mutlum.pl Klient otrzymuje informację zwrotną zawierającą unikalny numer zamówienia (tzw. ID) za pośrednictwem poczty email. Email jest również gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sklepu. 6. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowego adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu email. 7. Klient składając zamówienie określa rodzaj, model i kolorystykę (wzór) zamawianego towaru (produktu). 8. Wszelkie informacje dotyczące produktów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu  są zaproszeniem do podjęcia rokowań. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres email wskazany w zamówieniu. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność. 9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że pozbawiony wad towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców zewnętrznych Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W wypadku niemożności realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Sklepu w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia zawarta umowa wygasa, a Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność. 10. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową. Sklep w takim wypadku ma możliwość zaproponowania Klientowi spełnienia świadczenia poprzez przesłanie innego towaru odpowiadającego pod względem jakości, przeznaczenia i cenie pierwotnie zamówionego towaru, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym emailem z jednoczesną informacją o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy. 11. Sklep Mutlum  zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji na produkty, sposoby dostawy towaru oraz sposoby płatności. Ceny oferowanych produktów obowiązują do odwołania akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasu promocyjnych produktów. 12. Sklep Mutlum nie wystawia faktur VAT. Na życzenie klienta wystawiane są faktury imienne. Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących: “dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).” 13. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu do momentu jego wysłania.Po rozpoczęciu procesu pakowania i wysyłki nie można już ich zmieniać. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Sklepem emailem pod adresem: [email protected] . 14. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie lub przy zapisach do newslettera są przetwarzane przez Worldwide T&S LTD wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz usługi newslettera oraz mogą być przetwarzane w szeroko rozumianych celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie „Konto klienta”. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe jest dobrowolne i nie stanowi warunku realizacji zamówienia złożonego w Sklepie. 15. Dane osobowe przekazywane przez klientów są przetwarzane przez Sklep działającą jako Administrator Danych Osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe klienta pozyskiwane za pośrednictwem strony internetowej są przeznaczone do użytku wewnętrznego Worldwide T&S LTD i nie zostaną przekazane podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów za pośrednictwem których następuje dostawa towaru do klienta. Klienci dysponują prawem wglądu i wnoszenia poprawek do ich danych osobowych oraz do wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzania i żądania zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. 16. Klient może wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie od Sklepu na podany adres email informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zmianami). Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana. 3. CENY TOWARÓW 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich, euro, dolarach lub funtach brytyjskich i zawierają podatek VAT. W przypadku cen w innych walutach niż złoty polski cena w złotych polskich stanowić będzie równowartość ceny w walucie obcej po kursie średnim NBP z dnia złożenia zamówienia przez Klienta. 2.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminami danej promocji.  Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.     4.FORMY PŁATNOŚCI 1.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: a) PŁATNOŚĆ ONLINE Paypal na zasadach obowiązujących w systemie Paypal. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa płatności oraz systemu Paypal znajdziesz Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje nie wcześniej niż po zawarciu umowy pomiędzy Klientem a Sklepem oraz po autoryzacji wpłaty w tym systemie. b) PŁATNOŚĆ ONLINE PayU na zasadach obowiązujących w systemie PayU Więcej informacji na temat bezpieczeństwa płatności oraz systemu PayU znajdziesz tutaj. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje nie wcześniej niż po zawarciu umowy pomiędzy Klientem a Sklepem oraz po autoryzacji wpłaty w tym systemie. c) PŁATNOŚĆ tradycyjnym przelewem bankowym. Worldwide T&S LTD 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR, BANK ING 96 1050 1445 1000 0090 3130 9611. W tytule płatności proszę podać dane niezbędne do zrealizowania zamówienia: numer zamówienia oraz imię i nazwisko osoby składającej zamówienie. Dane te są niezbędne do zrealizowania zamówienia. 5.CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA 1.Przy każdym towarze podany jest status dostępności towaru. Czas dostawy i refundacje opisane są w sekcji Wysyłka i dostawa oraz Polityka zwrotów. Sklep dokłada wszelkich starań, aby podawany czas realizacji zgodny był z faktycznym czasem realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji tj. do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Maksymalny czas dostawy wynosi 60 dni roboczych. 2. Termin otrzymania przesyłki jest liczony jako suma czasu realizacji zamówienia rozpoczynającego swój bieg zgodnie z postanowieniami punktu 4. oraz przewidywalnego czasu dostawy. 3. Przesyłka realizowana jest za pośrednictwem Międzynarodowej Poczty Lotniczej. 4. Zamówienia są wysyłane na koszt Sklepu. 5. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas dokonywaniu zakupu w sklepie. 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. 7. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne opłaty celne, gdy tylko towar zostanie wysłany. Zgodnie z obowiązującym prawem podatkowych w krajach Unii Europejskiej za dodatkowe opłaty celno-skarbowe odpowiedzialny jest importer (kupujący). W krajach UE przesyłki o wartości do 22 EUR są zwolnione z podatku VAT. Powyżej tej wartości może zostać naliczony VAT. Cło może zostać naliczane dla towarów o wartości powyżej 150 EUR. 8. Produkty/prezenty otrzymane GRATIS – wysyłane są osobno pocztą nierejestrowaną. Procedura i czas realizacji zamówienia opisana jest w strefie: Wysyłka i Dostawa lub kliknij tutaj. 6.REKLAMACJE 1.Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ustawą Kodeks cywilny. W świetle w/w ustawy przez 2 lata od daty sprzedaży Sklep mutlum.pl odpowiada za zapewnienie zgodności towaru z umową. 2.Klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji w innej formie niż formularz reklamacyjny. Zachowanie formy formularza reklamacyjnego jest jednak wskazane i ułatwi proces reklamacji. 3. W przypadku Reklamacji Klient powinien każdorazowo powinien kontaktować się ze sklepem na adres [email protected] celem ustalenia warunków reklamacji. 4.Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt sklepu. 5.W przypadku złożenia uzasadnionej reklamacji, Klient może odstąpić od umowy albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na nowy albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sklep. 6. Nadto niezależnie od powyższych uprawnień, jeżeli  towar ma wadę, Klient może żądać wymiany towar na wolny od wad albo usunięcia wady. W takim wypadku Sklep zobowiązany jest do wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 7. Jeżeli klient zażądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą kwota ma być obniżona, Sklep udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania. 8. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta nieodpowiadającego definicji „konsumenta” w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu cywilnego. 9 Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www.mutlum.pl, które to różnice wynikają z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach. 10. Reklamacji nie podlegają: a) uszkodzenia mechaniczne powstałe z przyczyn innych niż wada tkwiąca w produkcie, b) uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru, c) uszkodzenia wynikłe z normalnego zużywania się towaru, d) uszkodzenie wynikłe z powodu używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, e) odbarwienia spowodowane z niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru, f) produkty/prezenty otrzymane GRATIS   Procedura i zasady realizacji REKLAMACJI opisana jest w strefie: Polityka zwrotów lub kliknij tutaj. Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: [email protected] 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU 1.  Klient, będący konsumentem zawierający umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn  w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Zwrotowi podlegają wyłącznie towary nieużywane (nienoszące śladów użytkowania), czyste, wolne od zapachów, kompletne. Wykonując prawo odstąpienia. 2. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie, które  musi nastąpić w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki przy czym, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 3. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). 4. Płatność tytułem zwrotu zostanie dokonana zgodnie ze wskazaniem Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do momentu otrzymania towaru z powrotem bądź dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi wcześniej. Płatność tytułem zwrotu obejmuje cenę towaru. 5. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu. 6. W przypadku jeżeli zwrócony towar będzie niekompletny, uszkodzony lub będzie nosił ślady eksploatacji, klient zobowiązany będzie do naprawienia wynikającej stąd szkody. Sklep ma prawo potrącić wartość odszkodowania z kwoty zwracanej klientowi. 7.Produkty realizowane na specjalne zamówienie np. grawerowane, nie podlegają zwrotowi. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest kosmetyk. Bezpośredni koszt zwrotu przesyłki ponosi kupujący. Procedura i zasady realizacji ZWROTU opisana jest w strefie: Polityka zwrotów lub kliknij tutaj. Adres do zwrotu: wang yong gang Adres: Room 602, Building #10, Yinhai Industrial District Miasto: shen zhen shi region: guang dong sheng Kraj/: China Kod: 518115. Adres do zwrotu jest również adresem wysyłkowym. Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na adres email: [email protected] 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z systemu teleinformatycznego sklepu internetowego to: np. komputer lub urządzenie mobilne z systemem co najmniej Windows XP i przeglądarką internetową co najmniej IE 7.x, Firefox, Opera, Safari, Chrome. 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów lub użytkowników Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Worldwide T&S LTD. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez udostępnienie treści niniejszego Regulaminu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, w kroku poprzedzającym ostateczną akceptację zamówienia. 4. Sklep Mutlum nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych na jego koszt, chyba że zostało to wcześniej ustalone pomiędzy Klientem i konsultantem Sklepu za pośrednictwem poczty email. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta, koszty zwrotu towaru zostaną klientowi zwrócone. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku. 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty powiadomienia Klientów o zmianie przez opublikowania ich na stronie www.mutlum.pl w sposób zapewniający możliwość klientów do zapoznania się z takimi zmianami. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.