REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
MUTLUM.PL
PLATFORMA DROPSHIPPINGOWA

Drogi Kliencie,
dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://Mutlum.pl (dalej jako: „Mutlum”, „Sklep” lub „Sklep Internetowy”).

Mutlum jest platformą dropshippingową umożliwiającą klientowi zawarcie umowy świadczenia usługi pośrednictwa w zawarciu umowy sprzedaży produktu od sprzedawcy. Usługa jest wykonywana odpłatnie przez usługodawcę Sklepu i polega ona na nabyciu od sprzedawcy w imieniu i na rzecz klienta produktu prezentowanego na stronach Mutlum. Sama umowa sprzedaży zawierana jest przez klienta ze sprzedawcą i przez niego jest wykonywana. Sprzedawca jest podmiotem trzecim w stosunku do właściciela Sklepu. Wszyscy sprzedawcy zlokalizowani są w Chinach. 
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Sklepu Internetowego, w szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Mutlum.
Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Mutlum, regulują w szczególności zasady korzystania z Sklepu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.
Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zleceń.
Zespół Mutlum


1) POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem Mutlum jest spółka WORLDWIDE T&S LTD z siedzibą w Londynie (adres siedziby i adres do doręczeń: 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR); wpisana do rejestru działalności gospodarczej (business register) dla Zjednoczonego Królestwa, w tym Anglii i Walii, Irlandii Północnej i Szkocji prowadzonego przez Companies House pod numerem 10894736; adres poczty elektronicznej: [email protected].
2. Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usługi Pośrednictwa oraz Usług Elektronicznych, w tym za prawidłowe działanie Formularza Zamówień. Obok Usługodawcy w Sklepie Internetowym występuje również Sprzedawca – jest to niezależny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, z którym Klient za pośrednictwem Usługodawcy i jego Sklepu Internetowego może zawrzeć Umowę Sprzedaży.
3. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów (albo osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, jeśli stosuje się do nich przepisy dotyczące konsumentów) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
5. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
b. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
c. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, dodanie go do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
d. KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która korzysta lub zamierza korzystać z Usług Elektronicznych oraz zawiera lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
e. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
f. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
g. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie.
h. PRODUKT – prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma Sprzedawcy będąca lub mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
i. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
j. SKLEP INTERNETOWY, SKLEP, MUTLUM – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://mutlum.pl.
k. SPRZEDAWCA – podmiot, który jest lub może być stroną Umowy Sprzedaży z Klientem. Sprzedawca każdorazowo zawiera i realizuje Umowę Sprzedaży samodzielnie w zakresie swojej działalności gospodarczej. Sprzedawcą jest niezależny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy.
l. UMOWA POŚREDNICTWA – umowa o świadczenie Usługi Pośrednictwa zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pomocą Sklepu Internetowego. Umowa Pośrednictwa zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
m. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Usługodawcy. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
n. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
o. USŁUGA POŚREDNICTWA, USŁUGA – usługa pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą świadczona na rzecz Klienta przez Usługodawcę. W ramach Usługi Pośrednictwa Usługodawca zawiera w imieniu i na rzecz Klienta Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Zamówieniem Klienta.
p. USŁUGODAWCA/POŚREDNIK – spółka WORLDWIDE T&S LTD z siedzibą w Londynie (adres siedziby i adres do doręczeń: 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR); wpisana do rejestru działalności gospodarczej (business register) dla Zjednoczonego Królestwa, w tym Anglii i Walii, Irlandii Północnej i Szkocji prowadzonego przez Companies House pod numerem 10894736; adres poczty elektronicznej: [email protected].
q. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
r. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Pośrednictwa z Usługodawcą i Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
2) O SKLEPIE MUTLUM
Mutlum jest platformą dropshippingową umożliwiającą Klientowi skorzystanie z Usługi Pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży Produktu. Usługa Pośrednictwa jest wykonywana odpłatnie przez Usługodawcę i polega ona na zawarciu Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą w imieniu i na rzecz Klienta w przedmiocie Produktu prezentowanego na stronach Mutlum. Stronami Umowy Sprzedaży są wówczas Klient i Sprzedawca i przez nich jest ona wykonywana. Sprzedawca jest niezależnym podmiotem trzecim w stosunku do właściciela Mutlum.
3) CŁA I PODATKI ZWIĄZANE Z IMPORTEM PRODUKTÓW
O możliwości powstania obowiązku zapłaty cła oraz podatku od towarów i usług (VAT), w razie jej wystąpienia w związku z importem danego Produktu, Klient jest informowany zawsze przed zawarciem Umowy Pośrednictwa oraz Umowy Sprzedaży (najpóźniej w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową).
4) ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY POŚREDNICTWA I UMOWY SPRZEDAŻY
1. Usługodawca w ramach Usługi Pośrednictwa świadczy odpłatne pośrednictwo w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Poniżej przedstawione są kolejne etapy zmierzające do zawarcia Umowy Pośrednictwa z Usługodawcą.
2. Zawarcie Umowy Pośrednictwa między Klientem i Usługodawcą ma przebieg według następującego schematu:
1) Klient wybiera interesujący go Produkt na stronie Sklepu Internetowego.
2) Klient składa Zamówienie na Produkt mający być przedmiotem Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówienia, dokonując kolejnych kroków zgodnie z instrukcjami i objaśnieniami pojawiającymi się na stronach Sklepu.
3) Po złożeniu Zamówienia następuje niezwłoczne potwierdzenie jego otrzymania i jednocześnie przyjęcie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Pośrednictwa pomiędzy Klientem i Usługodawcą.
Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje potwierdzenie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
3. Zamówienie składane za pomocą Formularza Zamówienia powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących przedmiotu Zamówienia: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Mutlum oraz (2) przesłanie wiadomości, o której mowa w pkt. 4.2 Regulaminu.
5) UMOWA POŚREDNICTWA, TERMIN REALIZACJI, SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Usługa Pośrednictwa świadczona jest przez Usługodawcę. Usługa Pośrednictwa obejmuje odpłatne pośrednictwo w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą.
2. Usługa Pośrednictwa świadczona jest przez Usługodawcę w terminie 7 Dni Roboczych od złożenia Zamówienia przez Klienta. Początek biegu terminu realizacji Usługi Pośrednictwa ma miejsce z chwilą dokonania przez Klienta płatności w wysokości wskazanej w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
3. Korzystanie z Usługi Pośrednictwa jest odpłatne. Płatność uiszczana Usługodawcy przez Klienta obejmuje również płatność tytułem Umowy Sprzedaży, to jest cenę i – jeżeli występują – koszty dostawy oraz inne koszty wskazane w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia należne Sprzedawcy tytułem Umowy Sprzedaży. Usługodawca przekazuje Sprzedawcy należną mu płatność tytułem zawartej Umowy Sprzedaży. Płatność uiszczana Usługodawcy przez Klienta nie obejmuje ceł i podatków, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu.
4. Do uiszczenia kosztów tytułem Usługi Pośrednictwa obowiązany jest Klient. Obowiązek zapłaty przez Klienta kosztów Usługi Pośrednictwa oraz ceny i innych kosztów tytułem Umowy Sprzedaży powstaje w momencie zawarcia Umowy Pośrednictwa.
5. Koszty Usługi Pośrednictwa uwidocznione na stronie Mutlum podane są w złotych polskich i zawierają podatki, z zastrzeżeniem cła i podatków, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu. O łącznych kosztach Usługi Pośrednictwa wraz z podatkami – z zastrzeżeniem cła i podatków, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu – a także o ewentualnych innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego, w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, zawsze przed zawarciem Umowy Pośrednictwa (to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się umową).
6. Sklep Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności:
a. Płatność przelewem na rachunek bankowy Pośrednika.
b. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl (spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495, adres strony internetowej http://www.payu.pl).
c. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal.com (spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg adres strony internetowej: https://www.paypal.com/pl).
7. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
8. Klient obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie po zawarciu Umowy Pośrednictwa, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. W ramach Umowy Pośrednictwa mogą być zawarte Umowy Sprzedaży z następującymi sposobami, kosztami i terminami dostawy Produktu:
a. Dostawa Produktu do Klienta dokonywana jest przesyłką pocztową.
b. Koszt dostawy Produktu wskazywany jest Klientowi w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
c. Termin dostawy nie może przekroczyć 60 Dni Roboczych.  Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia dokonania płatności przez Klienta.
d. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Unii Europejskiej.
6) KONTAKT Z NAMI
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail: [email protected]) oraz poczta tradycyjna (7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR), za pośrednictwem których mogą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Sklepu Internetowego.
7) REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY POŚREDNICTWA
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Pośrednika względem Klienta, jeżeli Usługa Pośrednictwa nie została wykonana albo została wykonana niezgodnie z zawartą Umową Pośrednictwa, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (art. 471 i nast. Kodeksu Cywilnego).
2. Pośrednik odpowiada za należyte świadczenie Usług Elektronicznych, w tym Usługi Pośrednictwa.
3. Pośrednik jest obowiązany pełnić Usługę bez wad.
4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Pośrednika. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6. Pośrednik ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
8) REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
2. Sprzedawca jest obowiązany wydać Klientowi Produkt wolny od wad.
3. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Klient może złożyć bezpośrednio do Sprzedawcy na przykład zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedawcy podanymi w opisie produktu, lub Pośrednikowi.
4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres Sprzedawcy, jeśli jest to konieczne dla rozpatrzenia reklamacji. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona
9) ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Klienta będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; (14) zwrotowi nie podlega również ze względów higienicznych bielizna, sztuczne włosy.
3. Z zastrzeżeniem pkt. 9.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w pkt. 9.4.
4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
a. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Adres do zwrotu Adresat: Adresat: zhou xiu feng Address: Fend huang road, Dian zi xin xi chan ye yuan #29-2 floor, Chizhou,Anhui,
Kod pocztowy: 247100
Kraj: Chiny
c. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed jego upływem
7. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, może zostać złożone na przykład zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedawcy podanymi w opisie produktu, lub pośrednikowi, natomiast oświadczenie o odstąpieniu od umowy w odniesieniu do Umowy Pośrednictwa albo Usług Elektronicznych, może zostać złożone na przykład zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy/Pośrednika wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, który znajduje się w pkt. 14 Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
8. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

10) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

11) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Niniejszy punkt 11. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem ani niebędącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia
3. W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, Usługodawca i Sprzedawca zastrzegają sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy i Usługodawcy.
4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z Usługą Pośrednictwa lub Umową Sprzedaży, Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.
5. Jakakolwiek zwłoka lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Usługi Pośrednictwa przez Usługodawcę lub Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca lub Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynili.
6. Usługodawca i Sprzedawca ponoszą odpowiedzialność wobec Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Usługi Pośrednictwa oraz Umowy Sprzedaży. Usługodawca i Sprzedawca ponoszą odpowiedzialność wobec Klienta tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
12) USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. W Mutlum dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Newsletter oraz Formularz Zamówienia.
2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Konto można założyć również poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Konto zostaje utworzone.
3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
4. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
6. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”.
7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
9. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
10. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Mutlum można składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.
11. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się ze standardowym ryzykiem, jakie występuje w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. Aby uniknąć zagrożeń z tym związanych, zalecane jest, żeby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
13) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany, dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; zmiany terminów i sposobów płatności lub dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
a. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.
b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

14) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
_____________________________________________________________[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy
oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.


Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy dostępny w Sklepie lub korzystając z danych podanych na wstępie.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Mutlum